Анна Буяк - Острів. Міхал Пєтшак - Поміж

Виставка викладачів Академії Образотворчих Мистецтв ім. Євгена Гепперта у Вроцлаві. Скульптура. Мультимедійне мистецтво

8 - 23 липня

ОСТРІВ

ОСТРІВ

Острів - це запис нереального простору, в якому я функціонувала останнім часом, довгий відрізок часу. «Міру» свого острова я зняла з карти міста, в якому живу, працюю, мрію і долаю труднощі. Це місце в місці. Взятий обрис іноді накладається на той справжній, але він не може набути реального виміру, він залишається плоским, незважаючи на спроби піднятися до верху. Це щось більше ніж карта, але в той же час набагато менш значуща ніж реальна площа.

Нематеріальний простір накладається на реальну територію так, як я це відчуваю, як створюю і як хочу його бачити. Я шукаю на ньому пункти, які стануть для мене можливістю втекти від реальності. Я перевіряю, що для мене є найбільш важливе, і втілюю, будую «тверді точки», незмінні, ті, що підносять дух.

АННА БУЯК

Народився в Опатові. У 2007 році закінчила Свентокшиську академію ім Яна Кохановського в Кельце на гуманітарному факультеті, а в 2011 році закінчила Академію образотворчих мистецтв ім. Євгенія Гепперта у Вроцлаві на факультеті живопису та скульптури. У 2017 році здобула ступінь доктора з образотворчого мистецтва. Скульпторка, авторка інсталяцій та малюнків. Переможниця стипендій та мистецьких конкурсів, включаючи стипендію Єжи Гротовського (2014), Міністра культури та національної спадщини (2011), номінований на культурну премію Gazeta Wyborcza wARTo (2015). Її роботи були представлені на численних індивідуальних та колективних виставках у Польщі та за кордоном.

WYSPA

Wyspa to zapis nierealnej przestrzeni, w której funkcjonowałam przez ostatni, długi czas. „Miarę” swojej wyspy zdjęłam z mapy miasta w którym żyję, pracuję, marzę i przezwyciężam trudności. To miejsce w miejscu. Zdjęty kształt, czasem nakłada się na ten realny, ale nie może zyskać prawdziwego wymiaru, pozostaje płaski, pomimo prób wydźwignięcia się do góry. Jest czymś więcej niż mapą, lecz jednocześnie czymś o wiele mniej znaczącym niż realny obszar.

Na realne terytorium nakłada się niematerialna przestrzeń w taki sposób w jaki sama ją odczuwam, tworzę i jak chcę ją widzieć. Szukam na niej punktów, takich które będą dla mnie możliwością ucieczki przed rzeczywistością. Sprawdzam na czym najbardziej mi zależy i ucieleśniam, buduję „twarde punkty”, niezmienne, takie które podnoszą mnie na duchu.

ANNA BUJAK

Urodzona w Opatowie. W 2007 r. ukończyła Akademię Świętokrzyską im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na Wydziale Humanistycznym, a w 2011 r. została absolwentką Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. W 2017 r. uzyskała tytuł doktora w dyscyplinie sztuki piękne. Rzeźbiarka, autorka instalacji i rysunków. Laureatka stypendiów i konkursów artystycznych m.in.: stypendium Jerzego Grotowskiego (2014), Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011), nominowana do nagrody kulturalnej Gazety Wyborczej wARTo (2015). Jej prace prezentowane były na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą

МІХАЛ ПЄТШАК

МІХАЛ ПЄТШАК

Народився 1977 р. у Бистшиці-Клодзькій (Польща). Мешкає і працює у Вроцлаві. Докторант в напрямку Медіа Мистецтва АОМ в Вроцлаві. Закінчив факультет Графічного Мистецтва і Медіа Мистецтва в Академія образотворчих мистецтв ім. Євгеніуша Гепперта у Вроцлаві, Вища Студія Фотографії в Єленій Ґурі і факультет Архітектури в Вроцлавському технологічному університеті. Автор багатьох виставок індивідуальних та групових. Його твори знаходяться в колекції Національного Музею у Вроцлаві, також в колекції міста Вроцлав і в приватних колекціях. Член Спілки Польських Фотохудожників і Член Спілки Польських Митців. Творчо висловлюється в основному за допомогою фотографії та відео. Використовує ці інструменти як засіб до реалізації власних концепцій. Його праці свого роду компроміс поміж концептуальним і візуальним аспектом творчості.

MICHAŁ PIETRZAK

Urodzony w 1977 r. w Bystrzycy Kłodzkiej. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Doktorant na kierunku Sztuka Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów ASP we Wrocławiu, Wyższego Studium Fotografii w Jeleniej Górze oraz Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Autor wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, miasta Wrocław oraz prywatnych. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Związku Polskich Artystów Plastyków. Twórczo wypowiada się głównie za pomocą fotografii i video. Wykorzystuje te media instrumentalnie jako narzędzia do realizacji własnych zamierzeń koncepcyjnych. Jego prace są swoistego rodzaju kompromisem pomiędzy konceptualnym a wizualnym aspektem twórczości.

www.facebook.com/michpietrzak